Trillingsmeting Afname meting pompen 

Bij een klant werd er voorzien 3 pompen te vernieuwen. Na de installatie van de eerst pomp werd er een meting uitgevoerd onder verschillende procescondities. Dit om na te kijken of de pomp gebruikt kan worden in de opgegeven specificaties. 

Opzet meting: 

Er werden 6 sensoren op de machine bevestigd. 

  • Motor niet-koppelingszijde -> ch1 
  • Motor koppelingszijde -> ch2 
  • Motor axiaal -> ch3 
  • Pomp koppelingszijde -> ch4 
  • Pomp niet-koppelingszijde -> ch5 
  • Pomp waaierhuis -> ch6
Trillingsmeting pompen

Er werd een trend opgebouwd van deze 6 sensoren. Op deze manier zien we de overgangsfase tussen de verschillende procescondities. Wanneer er een stabiel punt bereikt was werd er ruwe data genomen zodat er van deze condities een nauwkeurige analyse kan gebeuren.  

Bevindingen: 

Onderstaande figuur toont het eerste deel van de trending.

Trillingsmeting pomp trending grafiek
a) Achtergrondtrillingen

Voor de start van de machine werd een eerste meting werd uitgevoerd om de achtergrondtrillingen te bepalen. We zien een zeer laag trillingsniveau. Bij dergelijke waarden is een vorming van stilstandschade uitgesloten. 

b) Opstart van de machine

We zien tijdens het starten een lichte verhoging van de trillingen. Dit is een normaal verschijnsel. Binnen de minuut zijn de trillingen gestabiliseerd. Deze verhoging heeft vooral te maken met het opstarten van wervelingen in het medium. Op de figuur zijn de meetpunten waarbij er nauwkeurige data werd genomen aangeduid. Van elke aanduiding is er een kleine verduidelijking gemaakt. 

Trillingsmeting pomp meetpunten
1) Procesconditie 1

In de onderstaande tabel word de procesconditie meegegeven.
Op dit moment zien we zeer stabiele trillingen.
Onderstaande figuur toont de spectraalanalyses

Trillingsmeting pompen spectraalanalyse grafiek

Om 13h 17 was er een aantal keer een uitval en herstart. Dit zorgt in de trending voor het wisselvallige signaal.

2) Procesconditie 2

In de onderstaande tabel word de procesconditie meegegeven.
Op dit moment zien we zeer stabiele trillingen. We zien nauwelijks verschil met conditie 1.

Onderstaande figuur toont de spectraalanalyses

Trilingsmeting pompen procesconditie spectraalanalyse grafiek
3) Procesconditie 3

In de onderstaande tabel word de procesconditie meegegeven.
Op dit moment zien we een lichte verhoging, vooral op de pomp van de trillingen tov voorheen.

Onderstaande figuur toont de spectraalanalyses

Trilingsmeting pompen procesconditie spectraalanalyse grafiek 3

In deze spectraalanalyse is nauwelijks verschil te zien met de voorgaande.

Het verschil tussen de 2 metingen is te zien tussen de 2200 en 4000Hz. Dit is zeer hoogfrequent en heeft te maken met beginnende turbulenties. Dit is het duidelijkst te zien wanneer we de spectraalanalyses van ch5 over gans de metingen 3D uitzetten:

Trillingsmetingen pompen 3D spectraalanalyse verschillende perioden

Dit punt is het onderste punt dat men wenst te gebruiken.
In het trillingsbeeld is slechts een beperkte variatie zichtbaar. De variatie toont enkel dat we richting het eindpunt van het regelgebied aan het gaan zijn. Onder deze procescondities is de machine nog steeds perfect bruikbaar.

4) Procesconditie 4

Tov vorige toestand werd het debiet lichtjes verhoogd. We zien slechts een beperkte daling van de trillingen.De toestand op dit punt is bijna identiek aan het vorige.

Trillingsmeting spectraal procesconditie grafiek 4
5) Procesconditie 5

In aanloop naar dit punt is in de trend duidelijk te zien dat er eerst een daling is.
We komen hier terug voorbij de voorheen beschreven werkingspunten.

Wanneer we naar maximaal debiet gaan zien we terug een lichte stijging van de trillingen.

Trillingsmeting pompen spectraalanalyse grafiek 5

Op dit werkingspunt is het verschil wel te zien in het normale frequentiebereik. We zien pieken, met zijbanden op het toerental, stijgen. We hebben hier te maken met een stijging van de vloeistofpulsaties. Er werd op dit punt met extra aandacht naar vorming van cavitatie gekeken. Hiervan was niets te meten of te horen.

Onderstaande figuur toont de spectraalanalyses van het meetpunt onderaan het waaierhuis. Op deze figuur zijn ook alle procescondities aangeduid.

Trillingsmeting pompen spectraalanalyse grafiek met meetpunten

Overzicht van de gemeten procesomstandigheden.

Trillingsmeting pompen overzicht procesomstandigheden

Besluit:

Nergens in het regelgebied komen we instabiele/turbulente omstandigheden tegen. We zien geen afwijkend gedrag van de machine, we kunnen stellen dat deze mechanisch in orde is. Tussen de verschillende procescondities zien we vooral een verschil in het gedrag van het medium. 

Via deze meting kunnen we besluiten dat de andere 2 pompen analoog kunnen vervangen worden.