Privacy & Disclaimer

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het bezoeker, zij het adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

ACD nv behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

ACD nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door ACD nv zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. ACD nv is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

ACD nv biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. ACD nv kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

ACD nv is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. ACD nv oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat ACD nv de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen ACD nv en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. ACD nv behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van ACD nv. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACD nv. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

ACD nv verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door ACD nv gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. ACD nv verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

ACD nv verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. ACD N.V. maakt gebruik van de cookies van Google Analytics om de website gebruiksvriendelijker te maken, deze cookies worden enkel gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan.

Wijzigingen aan de ACD nv Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. ACD nv is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgt worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid 

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen. 

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Het is van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze website, meedoet aan een marktonderzoek, survey, wedstrijd, actie of event. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid. 

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens. 

ACD NV, met maatschappelijke zetel te Postbaan 73, 2910 Essen (België) is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat ACD NV het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt. Voor meer informatie kan u ons contacteren via info@acdnv.be. 

Cookies 

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze website bezoekt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van website te optimaliseren. 

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur. Voor een compleet overzicht kan je websites zoals www.allaboutcookies.org raadplegen. 

We gebruiken cookies om: 

 • Het gebruik en de functionaliteiten van onze website te verbeteren; 
 • Te analyseren hoe gebruikers van onze website gebruik maken en om statistieken op te stellen 
 • De gebruikers van onze website gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen. 

Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze website worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze website beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren.  

Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld. 

Welke soorten cookies gebruiken we?

 • Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze website makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.
 • Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze website zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze website verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:
   • Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.
  • Advertentiecookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen.. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Match, Adobe Audience Manager en DoubleClick) en van Facebook (Custom Audience) kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor producten waar je mogelijk interesse voor hebt.
  • Social media cookies: deze cookies maken de functionaliteiten van socialmediawebsites zoals Facebook, Twitter en Instagram mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een YouTubefilmpje bij één van onze producten of diensten. 

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan je op de volgende websites kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/. 

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat websites niet goed meer functioneren. 

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door ACD NV, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.