ALGEMENE VOORWAARDEN ACD Nv 

1. GELDIGHEID – TOEPASSINGSGEBIED 

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van ACD NV m.b.t. verkoop, levering, werken of onderhoud aan machines, zowel binnen als buiten de muren van ACD NV. Bij bestelling, het geven van een opdracht, aanvaardt de contractant onderhavige algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de contractant. 

1.2 Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken heeft dit geen wijziging tot gevolg voor de andere punten van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Dit zal in geen geval een reden kunnen uitmaken om deze voorwaarden als nietig te beschouwen. 

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN – ANNULATIE 

2.1 Onze prijzen zijn BTW exclusief en gelden slechts voor de gespecificeerde producten, werken en parameters (vb. afmetingen, leveringsdatum, datum uitvoering werken,….) zoals opgenomen in de offerte. Wat niet werd opgenomen in de offerte, is niet inbegrepen en kan leiden tot een meerkost. Tevens, elke wijziging aan de offerte door de contractant, doet de globale prijs vervallen. ACD NV is alsdan gerechtigd een nieuwe prijs te maken op basis van de nieuwe gegevens, en bijkomende kosten aan te rekenen. 

2.2 Indien materiaalprijzen, lonen, sociale en/of andere overheidslasten, zoals invoerrechten, vrachten of verzekeringspremies worden verhoogd, zelfs nadat wij de bestelling schriftelijk hebben bevestigd, zijn wij gerechtigd de aan ons verschuldigde prijs, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te wijzigen. ACD NV zal dergelijke prijswijziging schriftelijk melden. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen 8 dagen vanaf melding, heeft de contractant aanvaard. 

2.3. Onze offertes vervallen indien zij niet ondertekend worden door de contractant binnen 30 dagen na uitgifte. Ondertekening geldt als aanvaarding door de contractant. 

2.4 Onze offertes zijn vrijblijvend. Elke ondertekende offerte is slechts verbindend voor ons indien zij door ons schriftelijk bevestigd wordt door middel van een orderbevestiging. Dit geldt ook voor bestellingen. Weigering door ons een ondertekende offerte/bestelling tegen te tekenen kan niet tot schadevergoeding leiden. 

2.5 Wanneer de opdrachtgever een door hem gedane bestelling annuleert, of zijn contract verbreekt, zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadeloosstelling ad. 30% van de totale bestelling/offerte, behoudens bewijs van meerschade of behoudens hogere contractueel bepaalde percentages. In elk geval kan de contractant niet meer annuleren vanaf dat de gehele of gedeeltelijke levering is tussengekomen. 

3. DOCUMENTATIE EN INTELLECTUELE EIGENDOM 

3.1 De gegevens (prijzen, maten, gewichten, en andere eigenschappen van onze goederen) vermeld in onze catalogi, prijslijsten, circulaires, afbeeldingen, tekeningen, schema’s en andere documenten uitgaande van ACD NV, zijn louter informatief en dienvolgens niet bindend. 

3.2 ACD NV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, en zulks in de meest ruime betekenis. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ons, kunnen geen kopies worden gemaakt van welkdanig document ook, noch kunnen deze documenten meegedeeld worden aan derden. 

4. LEVERING, OPLEVERING en ONDERHOUD 

4.1 Leveringen geschieden af magazijn te Essen, behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen. Goederen worden geacht te zijn geleverd van zodra zij voor verzending aan de afnemer klaar staan. 

4.2 De verzending gebeurt steeds voor risico van de contractant, ook in het geval van franco levering en tevens indien de vrachtbrieven zouden vermelden dat alle schade gedurende het transport voor rekening van de afzender is. 

4.3 Gebeurlijke leveringsdata of uitvoeringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn niet verbindend voor ACD NV. Hoe dan ook gaan de opgegeven termijnen pas in na cumulatieve vervulling van volgende 2 voorwaarden: a) tussengekomen orderbevestiging van ACD NV, b) het eventuele voorschot werd betaald. Tevens kan de contractant ACD NV ten vroegste in gebreke stellen met inachtneming van een termijn van drie weken volgend op de aangegeven data en termijnen. 

4.4 De termijnen en data worden in ieder geval verlengd met de periode waarbinnen de opdrachtgever zelf in gebreke blijft om aan de krachtens de overeenkomst tussen partijen rustende voorwaarden te voldoen. 

4.5 ACD NV voorziet onder meer in onderhoud van machines, zowel binnen de muren van ACD NV als bij de klant zelf. 

4.6 Wanneer ACD NV wordt geconfronteerd met een situatie van overmacht, worden de termijnen van levering en/of uitvoering van werkzaamheden/onderhoud eveneens verlengd met de termijn waarin deze overmachtsituatie heeft bestaan en de overeenkomst niet kon worden uitgevoerd. Niet-tijdige levering van de materialen door de producent of derden, staking, oorlog, brand, vallen onder andere doch niet restrictief onder overmacht. 

4.7 Overschrijding van de leveringsdata-/uitvoeringstermijnen door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever nooit het recht op vergoeding van enige schade, van welke aard ook, of op verbreking of ontbinding van de overeenkomst, noch voor een deel noch voor het geheel, of op niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan behoudens kennelijk onredelijke wanprestatie van ACD NV (zware fout). 

4.8 ACD NV behoudt zich het recht voor om een bestelling of een opdracht in haar geheel dan wel in gedeelten te leveren/uit te voeren. In voormeld geval factureert ACD NV in gedeelten per geleverde/uitgevoerde fase en zulks overeenkomstig de betalingsmodaliteiten opgenomen in artikel 7. De oplevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden uiterlijk op datum van de saldofactuur. Indien de contractant het geleverde reeds eerder in gebruik neemt, wordt de oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op datum van ingebruikname. De levering geldt als aanvaarding van de zichtbare gebreken. ACD NV blijft evenwel aansprakelijk voor de verborgen gebreken die tot maximaal 6 maanden na de (op)levering aan het licht komen, voor zover de contractant zijn rechtsvordering instelt binnen de 2 maanden na kennisname van het gebrek. 

5. VERPAKKING 

ACD NV behoudt zich het recht voor de verpakking tegen kostprijs in rekening te brengen. 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD en RISICO 

6.1 Tot aan de volledige betaling door de contractant, met inbegrip van de intresten en kosten, en de afwikkeling van alle verplichtingen door de contractant voortkomende uit de overeenkomst, blijven al de goederen en gebruikte materialen eigendom van ACD NV. Wij houden ons het recht voor al de goederen terug op te halen bij niet-betaling en al onze prestaties op te schorten, zelfs deze voortvloeiende uit een andere offerte dan de kwestieuze. 

6.2 Van zodra de goederen zijn geleverd, zoals bedoeld in 4.1 draagt de contractant het risico voor alle schade, van welke aard ook, dewelke hetzij aan hetzij door deze goederen mocht ontstaan. 

7. NIET AFWERVING 

Het is de tegenpartij niet toegestaan om een personeelslid van ACD direct of indirect aan- of af te werven, in dienst te nemen of op welke andere basis dan ook in te huren, of hiertoe enige poging te ondernemen. Dit verbod geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als gedurende een termijn van 24 maanden na de definitieve beëindiging daarvan. 

Bij de niet-naleving van de verplichtingen opgenomen in huidig artikel, hetzij bij de aanwerving, hetzij bij een poging tot aanwerving, zal de afwervende partij een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan de aannemer ten belope van 25.000 euro per overtreding en dit zonder afbreuk te doen aan het recht om een hogere vergoeding te vragen onder bewijs van schade. 

8. NIET INMENGING 

Indien de uit te voeren opdracht dient te gebeuren bij de klant van ACD en de aannemer op het moment van de start van samenwerking met ACD geen rechtstreeks contract met de desbetreffende klant heeft, wordt er een niet-inmengingsbeding gevraagd van de aannemer. Met andere woorden de aannemer zal op geen enkele wijze rechtstreeks contact leggen met desbetreffende klant in verband met de opdracht in kwestie. Hij zal de klantenbinding van ACD en haar klant op geen enkele manier trachten te schaden of onrechtstreeks profijt uit deze opdracht trachten te bewerkstelligen. Niet naleving van dit artikel zal leiden tot een boet van tenminste 12.500€, dit zonder afbreuk te doen een het recht om een hogere vergoeding te vorderen onder bewijs van schade. 

9. FACTURATIE en BETALING 

9.1 Tenzij anders overeengekomen, factureert ACD NV in meerdere fasen: een procentueel voorschot op de globale prijs bij aanvaarding van de offerte, gevolgd door een verdere facturatie naarmate de werken vorderen / leveringen volgen. 

9.2 Wanneer ACD NV een factuur pro forma overmaakt aan de contractant, dient de contractant uiterlijk binnen de 14 dagen na de datum opgenomen in de pro forma factuur zijn goedkeuring hierop te geven. Bij gebrek aan goedkeuring binnen de vooropgestelde termijn van 14 dagen, zal de contractant stilzwijgend akkoord gaan met de inhoud van pro forma factuur, waarna door de ACD NV een factuur ten definitieve titel zal worden overgemaakt aan de contractant. 

9.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de betaling contant op de exploitatiezetel van ACD NV. Prijzen zijn exclusief BTW en andere accijnzen. 

9.4 De factuur wordt pas als voldaan beschouwd indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen werd door ACD NV, met inbegrip van kosten en intresten en verhogingsbedingen. Compensatie is niet toegestaan. 

9.5 Betalingen verricht in handen van tussenpersonen of aangestelden dewelke hiertoe niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn gemachtigd door ACD NV zijn ongeoorloofd. 

9.6 ACD NV is ten allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de volgens haar nodige zekerheidsstellingen en waarborgen op te vorderen, alvorens haar werkzaamheden of leveringen verder te zetten. 

9.7 “De contractant is steeds gehouden, vooraleer te betalen, het rekening nummer dat vermeld is op de factuur van ACD NV te controleren met het rekening nummer zoals vermeld op de website van ACD NV, teneinde ‘factuurfraude’ te vermijden. ACD NV neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich bij betaling door de contractant op foutieve en/of frauduleuze rekening nummers.” 

10. SANCTIES 

10.1 Bij gebreke aan tijdige betaling, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding vereist zijn ad. 10 % van de prijs der totale werken, behoudens bewijs van een grotere schade. Bij iedere vertraging in de betaling zal tevens van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest ad. 10 % per jaar verschuldigd zijn. 

10.2 Bij niet-betaling is ACD NV tevens gerechtigd alle lopende bestellingen/werken of verplichtingen uit te stellen, op te schorten of te annuleren zonder dat deze handeling mag gezien worden als een weigering tot levering of uitvoering van het werk. Tevens is ACD NV gerechtigd, indien de contractant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

10.3 Bij niet-tijdige betaling van één factuur worden alle openstaande facturen opeisbaar. 

11. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID en GARANTIE 

11.1 Om geldig te zijn dienen klachten bij aangetekende brief toe te komen bij ACD NV binnen 8 dagen na levering ingeval van klacht wegens niet-conformiteit van de levering, of binnen 8 dagen na het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden welke hetzij uitgevoerd werden binnen de muren van ACD NV, dan wel werden uitgevoerd buiten de muren van ACD NV. 

11.2 De aansprakelijkheid van ACD NV uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt. Bij eventuele betwisting zal de controle op het geleverde werk of op de levering tegensprekelijk geschieden op het ogenblik van de uitvoering der werken/de levering. 

11.3 Elke vordering inzake bedrijfsschade, exploitatie- of andere indirecte schade is uitgesloten. De contractant vrijwaart ACD NV tegen alle aanspraken van derden omtrent schade, al dan niet rechtstreeks veroorzaakt door de geleverde goederen of onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd door ACD NV of diens aangestelden, zowel de contractuele als de buitencontractuele aanspraken. 

11.4 De garantie is zowel wat de omvang als de duur betreft principieel beperkt tot de waarborg van de fabrikant en/of de leveranciers, met een maximum van 1 jaar vanaf levering conform 4.1. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, beperkt de aansprakelijkheid van ACD NV zich tot het herstellen of vervangen van de goederen of onderdelen waarvan de afnemer bewijst dat daaraan gebreken zouden zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. ACD NV dient steeds de mogelijkheid te hebben de gebreken of defecten te onderzoeken en voor te leggen aan de fabrikant. 

11.5 De garantie geldt niet bij: 
a) onjuiste of onoordeelkundige ingebruikname; 
b) onjuist of onoordeelkundig gebruik; 
c) gebrekkig onderhoud; 
d) gebruik van componenten van andere origine dan origineel geleverd; 
e) aanbrengen van wijzigingen aan het originele product. 

11.6 De garantie is evenmin van toepassing indien de defecte goederen die onder de garantie vallen niet door de afnemer franco aan het adres van ACD NV worden teruggestuurd. 

11.7 De beweerdelijke niet-nakoming van onze garantieverplichting ontheft de contractant niet van zijn contractuele verbintenissen, dewelke hij niet mag opschorten. 

11.8 De garantie wordt opgeschort bij overmacht of vreemde oorzaak, zoals onder andere in- of uitvoerverboden, staking, oorlog, brand, enz. 

12. BEVOEGDHEID 

12.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn opgesteld naar en worden beheerst door Belgisch recht. 

12.2 Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen.